Jesteś tutaj > Strona główna > Regulamin sklepu

Regulamin serwisu

Regulamin
multimedialnego serwisu edukacyjnego
Edutuba
 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu Edutuba (adres internetowy: www.edutuba.ceo.org.pl), zwanym w skrócie Edutuba, prowadzonego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa, zwaną dalej CEO.
 2. Serwis służy do udostępniania multimedialnych materiałów edukacyjnych, powstałych w związku z programami i innymi działaniami edukacyjnymi CEO.
 3. Podstawowe definicje używane w regulaminie:
  1. Serwis Edutuba – zbiór stron www w domenie o nazwie edutuba.ceo.org.pl, umożliwiających zamieszczanie materiałów przez Publikującego.
  2. Użytkownik – osoba korzystająca z Edutuby, niezależnie od faktu dokonania rejestracji.
  3. Publikujący – osoba, która zarejestrowała się w Edutubie i korzysta z konta użytkownika w celu publikacji materiałów w tym serwisie. Publikującym może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, tylko wówczas, gdy skończy lat 15 i tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem (np. rodzica, opiekuna, kuratora).
 4. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, iż akceptuje regulamin.
   

§2 KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Serwis Edutuba jest wolnodostępną biblioteką materiałów edukacyjnych.
 2. Podmiot prowadzący serwis Edutuba udostępnia mechanizmy do publikacji i opracowania materiałów przez Publikujących. Materiały te mogą mieć postać tekstów, filmów, prezentacji, zdjęć, plików audio, animacji, grafik.
 3. Prawo do publikacji materiałów mają uczestnicy programów edukacyjnych CEO – w tym przede wszystkim nauczyciele i uczniowie, a także inne osoby, organizacje i instytucje zaakceptowane przez fundację.
 4. Publikujący materiały edukacyjne w Edutubie muszą się wcześniej zarejestrować, zgłaszając swój udział w wybranym programie/wybranych programach Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 5. Za publikację materiału w Edutubie Publikującemu nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne.
 6. Wszyscy Użytkownicy Edutuby są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności nie wolno publikować materiałów:
  • wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej i wyznaniowej,
  • propagujących przemoc, używki,
  • uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety,
  • obrażających uczucia religijne,
  • erotycznych, pornograficznych,
  • naruszających prawa innych osób.
 7. Publikujący, umieszczając materiał w Edutubie, oświadcza, iż przysługuje mu do tego prawo oraz że jest władny udzielić do publikowanego materiału określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń.
 8. Za brak praw, o których mówi punkt 5. odpowiada wyłącznie Publikujący.
 9. Publikujący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich w materiale, który opublikował.
 10. Publikujący, umieszczając w Edutubie materiały stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela CEO licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez tę ustawę, w szczególności udziela następujących praw do utworów:
  • nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, w tym użyczenia, najmu i dzierżawy (całości lub którejkolwiek części), wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji CEO ma prawo),
  • nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia, nadania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium (w tym w szczególności za pomocą wizji i/lub fonii) oraz prawa innego publicznego udostępnienia; postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji CEO ma prawo),
  • nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa publikacji utworów w tym serwisie oraz w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym publikatorze (w tym między innymi telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym miedzy innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym między innymi na nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji CEO ma prawo),
  • nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa do modyfikowania utworów, w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu; CEO ma prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, gdy modyfikacja zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium,
  • nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa dokonywania opracowań utworów, w tym łączenia utworów lub ich poszczególnych części z innymi utworami, dzielenia utworów wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji,
  • nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalania utworów oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości lub którejkolwiek części) jakimikolwiek środkami lub technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu optycznego, magnetycznego, magnetooptycznego, cyfrową i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD-ROM, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji,
  • nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa tłumaczenia, przystosowywania, wprowadzania zmian, w tym zmian układu (całości lub którejkolwiek części),
  • nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa udzielania sublicencji w granicach uprawnień przyznanych CEO w Regulaminie (w granicach udzielonych licencji).
 11. Licencja, o której mowa w § 2, pkt. 10, nie przestaje obowiązywać po usunięciu konta lub materiałów, jak również po ich zmodyfikowaniu czy zmianie.
 12. W razie stwierdzenia pojawienia się w Edutubie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Edutuby, każdy z Użytkowników jest zobowiązany powiadomić Edutubę o tym fakcie, przesyłając informację na adres poczty elektronicznej: edutuba@ceo.org.pl
 13. Redakcja Edutuby zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekty i redakcji zamieszczanych materiałów, dokonywania skrótów i opracowań, a także do usunięcia materiału z Edutuby bez podania przyczyny.

§3 DANE OSOBOWE

 1. W momencie rejestracji Publikujący wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez CEO w celach promocyjnych i informacyjnych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Publikujących zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Publikujący ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
   

§4 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. CEO zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. CEO nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Edutuby wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.
 2. Materiały zawarte w serwisie Edutuba są publikowane wyłącznie do celów edukacyjnych. Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy w nich zawarte.
 3. Podmiot prowadzący platformę nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych w serwisie Edutuba przez jej Użytkowników.

   

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: edutuba@ceo.org.pl
 2. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach serwisu.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www.edutuba.ceo.org.pl